Szanowni Państwo!

Informujemy że przedsiębiorstwo OSSMET chroni Państwa dane osobowe w sposób w pełni zgodny z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Mając na względzie obowiązki wynikające z RODO, uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ossmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kobylnicy (62 – 006) przy ul. Poznańskiej 79, NIP: 7773252322, KRS: 0000573091, REGON: 361913608, adres e-mail: biuro@ossmet.com.pl
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie powierzonego Administratorowi zlecenia produkcji towaru oraz zawartej z nim w wyniku zlecenia umowy sprzedaży. Zawierając z Administratorem taką umowę zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych podanych w zleceniu, w celu wykonania tej umowy.
 3. Państwa dane osobowe przechowywane są na terenie przedsiębiorstwa Ossmet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kobylnicy pod adresem ul. Poznańska 79 oraz ul. Dąbrówki 1, 62 – 006 Kobylnica.
 4. W przypadku zlecenia wysyłki wyprodukowanych przez Ossmet towarów na wskazany przez Państwa adres, Administrator przekaże Państwa dane osobowe konieczne do realizacji wysyłki podmiotowi profesjonalnie świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie.
 5. W zakresie innym niż wskazany powyżej, Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, nie będącym jego pracownikami, zleceniobiorcami uczestniczącymi w świadczeniu zamówionych przez Państwa usług lub świadczącymi dla Administratora usługi księgowe.
 6. Państwa dane procesowane będą przez OSSMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością EMJ Sp. k z siedzibą w Kobylnicy przy ul. Dąbrówki 1, NIP: 7773235134 , KRS 0000599302, współpracującą z OSSMET Sp. z o. o. Sp. k na podstawie stałej umowy współpracy.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres produkcji zamówionych towarów do czasu wydania ich Państwu lub przesłania we wskazany przez Państwa sposób przez Administratora, a następnie do zakończeniu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze sprzedaży lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niezależnie od powyższego dane konieczne do celów księgowych przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów podatkowych.
 8. Jednocześnie informujemy Państwa o Państwa prawach:
 • prawie dostępu do treści swoich danych
 • prawie ich sprostowania,
 • prawie do usunięcia danych (byciu zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania,
 • prawie do przenoszenia danych,
 • prawie wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych, w przypadku gdyby uznali Państwo że zgoda na ich przetwarzanie nie została wyrażona
 • prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO